Wycena nieruchomości dla urzędów i kancelarii realizowana musi być przez uprawnioną do tego celu osobę – rzeczoznawcę majątkowego. Dysponuje on właściwymi kwalifikacjami i uprawnieniami, dzięki czemu jest w stanie rzetelnie oszacować wartość każdej nieruchomości. Wszelkie czynności wykonywane są z niezwykłą starannością, bowiem zawód ten podlega regulacjom prawnym.

Spis treści:

 1. Jakie nieruchomości podlegają wycenie?
 2. Cele szacowania wartości nieruchomości 
 3. Wycena nieruchomości dla urzędów i kancelarii – rzeczoznawca majątkowy
 4. Jakie obowiązki spełniać musi rzeczoznawca majątkowy?
 5. Zasady szacowania wartości nieruchomości

Jakie nieruchomości podlegają wycenie?

Usługa wyceny nieruchomości skierowana jest do urzędów, kancelarii oraz każdego typu klientów instytucjonalnych. Dotyczyć może natomiast oszacowania wartości:

 • nieruchomości gruntowych (zabudowanych, niezabudowanych),
 • nieruchomości mieszkalnych,
 • lokali użytkowych,
 • ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach.

Cele szacowania wartości nieruchomości 

Wycena nieruchomości dla urzędów i kancelarii bywa konieczna w wielu przypadkach. Najczęściej realizowana jest na potrzeby określonych organów – np. podczas postępowania sądowego. Rzeczoznawca majątkowy szacuje wartość danej nieruchomości dla celów związanych potrzebami kancelarii i urzędów w sytuacji:

 • postępowania sądowego, administracyjnego, ubezpieczeniowego,
 • dokładnego ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości bądź podziału majątku,
 • określenia odszkodowań w odniesieniu do wywłaszczenia nieruchomości pod budowę dróg lub innego typu cele publiczne (według specustawy drogowej bądź ustawy o reformie administracji publicznej),
 • oszacowania opłaty adiacenckiej oraz opłaty czy renty planistycznej,
 • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • ustalenia służebności gruntowych (przejazdu, przechodu, przesyłu) oraz wartości wynagrodzeń za bezprawne korzystanie z gruntu,
 • sporządzania analiz finansowych odnośnie wprowadzania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
 • innego typu wyceny, zlecone przez urzędy (gmin, miast, starostwa powiatowe), kancelarie oraz innych klientów instytucjonalnych.

Wycena nieruchomości dla urzędów i kancelarii – rzeczoznawca majątkowy

Zawód rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej, wszelkie obowiązki regulowane są zatem określonymi przepisami prawa. Rzeczoznawca uzyskać musi odpowiednie uprawnienia, nadane mu przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Jeżeli wycena wykonana zostanie przez osobę do tego celu nieuprawnioną, grozi jej kara grzywny aż do 50 tys. zł.

Spis rzeczoznawców majątkowych jest ogólnodostępny i zawiera się w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Jeżeli zatem dana instytucja chce skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, w każdym momencie sprawdzić może, czy rzeczoznawca faktycznie dysponuje właściwymi kwalifikacjami. 

Jakie obowiązki spełniać musi rzeczoznawca majątkowy?

Oprócz uprawnień, rzeczoznawca majątkowy wypełniać musi określone obowiązki:

 • Zobowiązany jest do realizacji czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Szacowanie wartości nieruchomości przeprowadzać powinien ze szczególną starannością, która charakterystyczna jest dla tego typu zawodu. Nieustannie kierować musi się zasadami etyki zawodowej i zasadą bezstronności.
 • Stale podnosić powinien kwalifikacje zawodowe.
 • Obowiązuje go tajemnica zawodowa.
 • Posiadać musi aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zasady szacowania wartości nieruchomości 

Rzeczoznawca majątkowy sumiennie i rzetelnie realizuje wycenę, w oparciu o przepisy prawa. Dokładnie regulują one wartości, podejścia, metody i techniki, jakie należy zastosować podczas wykonywania zlecenia. Decyzję odnośnie zastosowania określonych metod podejmuje rzeczoznawca, biorąc pod uwagę wszelkie czynniki. Kierować się on może zatem celem wyceny, indywidualnymi cechami danej nieruchomości oraz dostępnymi informacjami o rynku nieruchomości. Należy jednak zaznaczyć, iż nie zawsze wybór ten jest w pełni dowolny. W niektórych przypadkach, przepisy prawa wprost narzucają wykorzystanie określonych wartości czy podejścia. 

Niezależnie od charakteru nieruchomości, nie zaleca się samodzielnego szacowania jej wartości. Brak wiedzy oraz doświadczenia doprowadzić może do błędnej wyceny – zawyżenia bądź zaniżenia wartości. W konsekwencji doprowadzić to może do poważnych problemów na kolejnych etapach postępowania. 

Masz pytania?

Napisz do mnie. Udzielę wyczerpujących odpowiedzi i zaoferuje swoje wsparcie przy wycenie nieruchomości. Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy otrzymasz szczegółowe i profesjonalne informacje na temat wybranego obiektu.

Przejdź do kontaktu

Opinie klientów

Zlecenia zostały wykonane profesjonalnie, terminowo z zachowaniem wysokich kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy zadowoleni z ich wykonania i tym samym polecamy Pana Jacka Winnickiego, rzeczoznawcę majątkowego jako rzetelnego kontrahenta.

Zlecenie zostało profesjonalnie wykonane, a firma wskazała się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Jesteśmy usatysfakcjonowani z wykonania tak ważnego i trudnego zlecenia, tym samym chcemy polecić Pana Jacka Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Winnicki Wycena Nieruchomości (ul. Lwowska 60, 22-600 Tomaszów Lubelski) jako rzetelnego i wiarygodnego partnera.