Wycena nieruchomości dla klienta biznesowego wykonana musi być wyłącznie przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego. Dysponować musi on odpowiednimi uprawnieniami, które pozwalają mu rzetelnie zrealizować każde zlecenie. Oszacowanie wartości nieruchomości bywa konieczne w wielu zróżnicowanych sytuacjach.

Spis treści:

 1. Co wycenia rzeczoznawca majątkowy?
 2. Wycena nieruchomości dla klienta biznesowego – kiedy należy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy majątkowego?
 3. Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego
 4. Zasady szacowania wartości nieruchomości

Co wycenia rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy wykonuje szacowanie wartości:

 • gruntów niezabudowanych (działek budowlanych lub nieposiadających praw do zabudowy),
 • gruntów zabudowanych (działek z budynkami produkcyjnymi, gospodarczymi, usługowymi, mieszkalnymi),
 • lokali użytkowych (mieszkalnych, niemieszkalnych, będących osobnym przedmiotem własności w odniesieniu do gruntu), np. hoteli, magazynów, biurowców, inwestycji deweloperskich, centrów handlowych,
 • służebności (przejazdu, przechodu, przesyłu) bądź wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z gruntu,
 • ograniczonych praw rzeczowych,
 • maszyn i urządzeń.

Wycena nieruchomości dla klienta biznesowego – kiedy należy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy majątkowego?

Cele wyceny nieruchomości dla klienta biznesowego mogą być zróżnicowane. Wsparcie i pomoc rzeczoznawcy majątkowego są nieocenione w przypadku:

 • ustalania ceny sprzedaży bądź kupna nieruchomości,
 • podziału majątku spółki,
 • zabezpieczenia kredytu majątkowego,
 • wniesienia aportu do spółki,
 • odszkodowania za wywłaszczenie,
 • amortyzacji,
 • szacowania wartości poniesionych nakładów,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • określenia podstawy wymiaru podatku do nieruchomości,
 • wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności,
 • likwidacji firmy,
 • odszkodowania za zniszczenia powstałe na gruncie,
 • odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości.

Istnieje jednak znacznie więcej sytuacji, które wymagają dokładnego oszacowania wartości nieruchomości. Niezależnie od charakteru zlecenia, rzeczoznawca majątkowy zrealizuje każdą wycenę. Aby jednak pełnić ten zawód, należy zdobyć odpowiednie kwalifikacje, bowiem rzeczoznawca majątkowy podlega ochronie prawnej. Wszelkie obowiązki wykonywane muszą być zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowemu nadaje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Spis rzeczoznawców majątkowych jest powszechnie dostępny. Wpisani są oni do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, który prowadzony jest przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Publiczny dostęp sprawia, iż klient biznesowy sprawdzić może, czy rzeczoznawca majątkowy faktycznie posiada właściwe uprawnienia do pełnienia swojej funkcji. Sporządzenie wyceny nieruchomości, przez osobę do tego celu nieuprawnioną, jest zabronione i grozi karą pieniężną do 50 tys. zł. 

Oczywiście rzeczoznawca majątkowy wypełniać musi określone obowiązki:

 • Powinien realizować wszelkie czynności zgodnie z obowiązującymi zasadami, według przepisów prawa oraz standardów zawodowych. Wykonywanie czynności musi odbywać się ze szczególną starannością, charakterystyczną dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Niezwykle istotna jest także bezstronność podczas wykonywania wyceny nieruchomości.
 • Zobowiązany jest nieustannie doskonalić kwalifikacje zawodowe.
 • Zachowywać tajemnicę zawodową.
 • Posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Wycena nieruchomości dla klienta biznesowego odbywa się nie tylko wówczas, gdy sam on ją zleci. Zdarzają się również sytuacje, kiedy oszacowanie wartości wynika wprost z przepisów prawa – szczególnie podczas sporów sądowych, gdyż wyłącznie rzeczoznawca majątkowy uprawniony jest do bycia biegłym sądowym w odniesieniu do wyceny nieruchomości.

Zasady szacowania wartości nieruchomości 

Rzeczoznawca majątkowy realizuje wycenę według wartości, podejść, metod i technik, zawartych w przepisach prawa. Pomagają one poprawnie oszacować wartość każdej nieruchomości. Decyzję o zastosowaniu określonych metod podejmuje rzeczoznawca, w oparciu o wiele czynników – np. celu wyceny, określonych cech nieruchomości lub powszechnych informacji o rynku nieruchomości. Istnieją jednak przypadki, w których wprost zasugerowane jest wykorzystanie danych metod, wówczas rzeczoznawca w pełni musi się do nich dostosować. 

Nie zaleca się wykonywania wyceny nieruchomości samodzielnie, bowiem istnieje duże ryzyko popełnienia błędu – zarówno w odniesieniu do ustalenia zbyt wysokiej wartości, jak i zbyt niskiej.

Masz pytania?

Napisz do mnie. Udzielę wyczerpujących odpowiedzi i zaoferuje swoje wsparcie przy wycenie nieruchomości. Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy otrzymasz szczegółowe i profesjonalne informacje na temat wybranego obiektu.

Przejdź do kontaktu

Opinie klientów

Zlecenia zostały wykonane profesjonalnie, terminowo z zachowaniem wysokich kwalifikacji zawodowych. Jesteśmy zadowoleni z ich wykonania i tym samym polecamy Pana Jacka Winnickiego, rzeczoznawcę majątkowego jako rzetelnego kontrahenta.

Zlecenie zostało profesjonalnie wykonane, a firma wskazała się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Jesteśmy usatysfakcjonowani z wykonania tak ważnego i trudnego zlecenia, tym samym chcemy polecić Pana Jacka Winnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Winnicki Wycena Nieruchomości (ul. Lwowska 60, 22-600 Tomaszów Lubelski) jako rzetelnego i wiarygodnego partnera.